De achtertuin van onze zeearenden

De zeearenden hebben een mooie locatie uitgezocht om hun nest te bouwen, met een enorm natuurgebied in hun achtertuin! De Alde Feanen is een prachtig gebied waar we via de zeearendcam maar een heel klein glimpje van opvangen. Wat maakt dit gebied – behalve de zeearenden – zo bijzonder?

Veenmosrietland

Veenmosrietland Reid om ‘e Krite

Natura-2000

We hebben in Nederland veel verschillende natuurgebieden. Maar dat zijn niet allemaal Natura-2000 gebieden. De Alde Feanen is dat wel, en dat betekent dat het deel uitmaakt van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura-2000 gebieden worden bepaalde soorten dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Welke soorten beschermd zijn in een Natura-2000 gebied, verschilt per gebied. Dit zijn een paar van de beschermde soorten van de Alde Feanen: gevlekte witsnuitlibel, grote modderkruiper, meervleermuis, roerdomp, porseleinhoen, kemphaan, zwarte stern, smient, wintertaling en grutto. Per soort is vastgesteld op welke manier het gebied van belang is, bijvoorbeeld als voortplantingsgebied, foerageergebied of slaapplaats. En per soort is vastgesteld wat ze nodig hebben om succesvol in het gebied voor te komen.

Petgat Hoarnekrite

Petgat Hoannekrite met krabbenscheer en fonteinkruid

Bijzondere natuur

Dat brengt me op de bijzondere natuur die de Alde Feanen biedt. Om zoveel verschillende, vaak zeldzame soorten te herbergen, moeten er veel verschillende leefgebieden aanwezig zijn. Die zijn er ook, vooral met veel water. Logisch, in een moeras. Maar er is meer, denk aan meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, petgaten, veenmosrietland, trilveen, maar ook hoogveenbossen, blauwgraslanden en vochtige heide.

Zeldzame soorten

Naast de doelsoorten die voor het gebied zijn vastgesteld, is de Alde Feanen ook rijk aan allerlei zeldzame dieren en planten. Zo groeien er veel (veen)mossen en planten die houden van een voedselarm en schoon leefmilieu. Ook komen er zeldzame insecten voor, zoals muskusboktor, moshommel en veenfluweelzweefvlieg. Het heldere water in combinatie met waterplanten vormt ook een heel belangrijk leefgebied voor libellen. Die komen er dan ook volop voor! Zoals de groene glazenmaker, die afhankelijk is van krabbenscheer om eitjes op te leggen. Of de sierlijke witsnuitlibel, die zich uitsluitend voortplant in beschutte wateren die omgeven zijn door bos.

De Alde Feanen bestaat voor een groot deel uit ondoordringbaar moeras, maar er zijn meerdere manieren om toch te kunnen genieten van dit gebied. Je kunt er wandelen, fietsen, kanoën en varen. Kom je ook een keertje op bezoek?

Jan Durkspolder

Uitzicht over de Jan Durkspolder

Stel je vraag aan ons

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies