Maatregelen behoud weidevogels

Voedsel, veiligheid en rust tijdens alle fasen van het broedseizoen

Home » Welkom thuis weidevogel » Maatregelen

Welke maatregelen nemen wij?

Voedsel, veiligheid en rust tijdens alle fasen van het broedseizoen. Daar gaat het om bij de bescherming van weidevogels. We hebben al veel extra beschermende maatregelen mogelijk gemaakt. Van de aanschaf van een waterpomp, een monitoringscamera tot het veilig stellen van extra weidevogelgrond en de complete herinrichting hiervan. Zonder hulp was dit niet mogelijk.

Februari

1. Aankomst en aansterken

Maart

2. Aansterken en partner zoeken

April

3. Paren en broeden

Mei

4. Broeden en opgroeien

Juni

5. Opgroeien en uitvliegen

Juli

6. Uitvliegen en opvetten

Augustus

7. Opvetten en vertrekken

Grutto It Fryske Gea

Monitoring en onderzoek

Alle weidevogelgebieden moeten we minimaal één keer in de drie jaar (laten) tellen op broedvogels. Dit moet met de methode van het Broedvogel Monitoring Project, de BMP-methode, van Sovon. De telling bestaat uit minimaal vijf bezoeken waarbij vogels met territoriaal gedrag worden genoteerd. Het type gedrag wordt vastgelegd met een broedcode, hoe territorialer het gedrag, hoe hoger de broedcode.

Meer informatie

Herinrichting gebied

Als het nodig is verbeteren we de plaatselijke omstandigheden in het terrein. Dit kan zijn dat we werken aan kwaliteitsbehoud of de verbetering van de natuur of de uitvoerbaarheid van het beheer. Denk daarbij aan het onderhoud van dammen en duikers, stuwen, pompen en molens.

Beweidingsbeheer

In het broedseizoen is het mogelijk om vee te laten grazen in de gebieden, maar dit gaat altijd in goed overleg met de pachters van die gebieden. Soms helpen wij de pachters met afrasteren om te voorkomen dat er vee tussen de nesten komt. De voorkeur voor het beweiden van deze gebieden gaat uit naar jongvee of koeien die op dat moment niet gemolken worden (droge koeien).

Maaibeheer

De meeste terreinen worden verpacht, de pachters maaien hun grond. Maar te vroeg maaien is dodelijk voor de jonge grutto’s. Daarom is het erg belangrijk om op het juiste moment te maaien. Wij bepalen de daadwerkelijke maaidata en hebben hier contact over met de pachters. It Fryske Gea doet ook de flora en fauna checks in deze terreinen. Het mooiste is dat er een mozaïekbeheer ontstaat.

Meer informatie

Monitoring camera's

Door het plaatsten van wildcamera’s beperken wij de verstoring en kunnen wij het aantal verliezen in weidevogelkuikens beperken. Wij krijgen op deze manier ook een goed inzicht in welke pedatoren er aanwezig zijn in de gebieden en in welke hoeveelheid. We kunnen hierdoor ook zien of sommige soorten wellicht toenemen of juist afnemen. Ook krijgen wij inzicht of er gemaaid of beweid kan worden of niet. Het levert ons nuttige data op.

Nestbeheerbescherming

Als natuurorganisatie doen wij in de natuurgebieden niet veel aan nestbeheerbescherming. In de gebieden om ons heen waar boeren actief zijn, is dit wel van belang! Door goed op de hoogte te zijn waar de vogels broeden, kunnen wij keuzes maken waar wel en niet gemaaid en geweid kan worden. Er mag pas gemaaid worden als alle nesten en kuikens uit de percelen zijn.

Greppelbeheer

Jaarlijks worden de sloten in onze gebieden schoongemaakt. Ook de greppels worden aangepakt, het greppelbeheer wordt ook in oktober en november al uitgevoerd. Dit doen we om het regenwater zoveel mogelijk in de wintermaanden van het land af te krijgen. Zodat we de groei van pitrus (ruigte) afremmen. Dit is wel per gebied verschillend. Wanneer het voorjaar begint, brengen we het slootwaterpeil omhoog. Het water gaat dan via een zogenoemde kopakker-buis weer langzaam het land op, zodat de bodem zacht wordt. Dan kan de snavel van de weidevogel weer makkelijk de grond in, opzoek naar wormen.

Boompjes en overige ruigte

Door dichte vegetatie van hoge planten (ruigte) te maaien en kleine bomen te verwijderen, zijn er minder schuilgelegenheden voor de predatoren. Dit gebeurt vaak in de winter of vroege voorjaar. Door openheid in het landschap kunnen de weidevogels zich beter beschermen en zien ze de predatoren aankomen. Het heeft ook tot gevolg dat er minder roofvogels broeden in de directe omgeving.

Predatiebeheer

Weidevogels zijn grondbroeders en daardoor erg kwetsbaar voor predatie door roofvogels, vossen en marterachtigen. Ook de kuikens die de eerste maanden op de grond scharrelen, lopen daardoor gevaar. In overleg met de wildbeheereenheden worden vossen bestreden. Dat gebeurt met de grootste nauwkeurigheid.

Meer informatie

Kruidenrijke percelen

Van oudsher zitten er kruidenzaden in de grond, om deze tot bloei te laten komen proberen wij de grond schraal te houden en er zo weinig mogelijk mest op te verwerken. Nadat de kruiden zijn uitgebloeid wordt het perceel pas gemaaid.

Meer informatie

Ruige stalmest

In afstemming met de weidevogelcoördinator van It Fryske Gea, mogen de pachters van de gebieden ruige stalmest uitrijden. Het gebruiken van ruige mest zorgt voor bodemverbetering en een minder snelle groei van het gras zodat kuikens ruimte hebben om te lopen. Ook trekt het wormen naar het oppervlak die weer belangrijk zijn voor de bodemstructuur en uiteraard een belangrijke voedselbron zijn voor weidevogels.

Plasdras

Voor de terugkomst van de grutto zorgen wij voor gevarieerde en natte omstandigheden. Door het waterpeil in de sloten te verhogen, ontstaat er een drassige bodem waar de volwassen vogels makkelijker hun voedsel kunnen vinden. Daarnaast vertraagt het water de grasgroei, waardoor er meer variatie aan kruiden groeit.

Meer informatie

Zonder hulp is extra bescherming niet mogelijk. Help mee om meer kuikens groot te krijgen!

Word beschermer
{{header}}

{{title}}

{{intro}}

{{text}}
{{gallery}}
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies