Home » Welkom thuis weidevogel

Help weidevogelkuikens te overleven

Weidevogels zoals kievit, tureluur en scholekster gaat het niet voor de wind. Ook de grutto, nota bene onze nationale vogel, heeft het moeilijk. Elk jaar worden er in ons land te weinig grutto’s groot. Om ze te helpen overleven, is het belangrijk dat we ze goed beschermen. Weidevogels voelen zich thuis in een levendig landschap vol kruidenrijk grasland, met insecten en een gezond bodemleven. Voldoende rust, veiligheid en voedsel is een must. Wij weten wat ze nodig hebben. Op de belangrijkste broedlocaties nemen we daarom speciale maatregelen. Help ook mee een veilige kraamkamer voor de weidevogels in te richten!

85%

van de grutto-wereldpopulatie broedt in Nederland

75%

is overleden sinds 1970

60%

zoekt kraamkamer bij ons in het Noorden

Extra bescherming voor weidevogels

Behoud van de grutto en de Fryske bûnte greide

Met bescherming krijgt maar 70% van de grutto-broedparen 1 jong groot. Dat is te weinig om de populatie te redden. Grutto bescherming kost veel tijd en geld. Gelukkig start de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto in Fryslân, waardoor we écht het verschil kunnen maken. Met meer weidevogelgrond schalen we successen op. Elke extra maatregel die we in onze gebieden nemen, vergroot kansen voor grutto kuikens. Denk aan de aanschaf van een waterpomp, monitoringscamera of het veilig stellen van extra weidevogelgrond en de herinrichting hiervan.

Doneer direct voor de weidevogels

Meest gekozen

Doneren via iDeal

 • Jij bepaalt het bedrag
 • Gemakkelijk via de eigen bank
 • Eenmalig, geen verplichtingen

Zelf overmaken

Je kunt jouw gift overschrijven
op rekeningnummer
NL 17 RABO 0309080355 t.n.v.
It Fryske Gea te Beetsterzwaag

Bekijk uitgebreide uitleg

Heb je vragen over doneren?

Jan Bart helpt je graag verder!

0512 – 38 14 48 doneren@itfryskegea.nl

Daarom geven zij aan de weidevogels

“Omdat het niet vanzelfsprekend is dat volgende generaties kunnen genieten van weidevogels. Ik ben bang dat te weinig mensen beseffen dat met het verdwijnen het hele landschap verandert."
“Ik woon vlakbij Workum. Hier zie ik nog regelmatig troepen wulpen en grutto's. Deze dieren ontroeren mij. Ook omdat ik iets weet wat zij niet weten, namelijk dat hun bestaansrecht in gevaar is."
“Ik kan mij geen Fryslân zonder de grutto voorstellen en ben blij dat partijen als It Fryske Gea er alles aan doen om dit te voorkomen. Dit steun ik graag en ik hoop dat andere natuurliefhebbers volgen.”

Wat willen we nog gaan doen?

 • Intensiever beheer voor kansrijk gebied It Eilân East

  It Fryske Gea ziet geweldige kansen voor weidevogels op It Eilân East. Gelegen in het waterrijke gebied van de Alde Feanen zijn de juiste omstandigheden voor weidevogels niet vanzelfsprekend. Om een goed grutto-thuis te maken is intensiever beheer nodig. We zoeken voor dit goed doordachte plan financiële steun. Bekijk project

 • Structuurherstel van ouderwets boerenland in Eanjumer Kolken en Kuperuspolder

  Eanjumer Kolken beslaat in totaal 95 ha. Het weidevogelgebied heeft zich eerder al bewezen als een weidevogelparadijs. Maar door het nog beter in te richten, zetten we weer een stap om de ‘wereldwijde woningnood’ van de weidevogel op te lossen. Zo kunnen de vogels samen predatoren het hoofd bieden. En is er voldoende voedsel voor meer volwassen vogels en natuurlijk ook voor hun opgroeiende kuikens. Bekijk project

 • Veilig stellen van fûgeltsjelân

  Jaarlijks krijg It Fryske Gea één of meerdere keren de vraag om oud fûgeltsjelân veilig te stellen. Vaak is het van een eigenaar die zijn eigen weg koos, waarin niet de maximale opbrengst werd gehaald, maar ook niet al teveel kosten werden gemaakt. Als zo'n boer stopt wil hij graag dat de waarden waarvoor hij stond worden behouden. Soms kunnen wij die grond dan aankopen en in (afgestemd) beheer geven bij een boer uit de buurt. Omdat dergelijke aankopen niet of maar gedeeltelijk gesubsidieerd worden, vragen we hiervoor steun.

Bekijk werk in uitvoering

Behaalde doelen

 • Herinrichting waterhuishouding De Heanmar

  Door de aankoop van het laatste stukje Heanmar, met behulp van giften door natuurliefhebbers, is het gebied veilig gesteld voor weidevogels. De bloemrijke graslanden zijn een geliefde plek voor de grutto, kievit, watersnip en veldleeuwerik. Een herinrichting van de waterhuishouding heeft het gebied nog aantrekkelijker gemaakt voor deze soorten. Wel blijft er altijd extra bescherming nodig om een optimaal thuis voor de weidevogels te kunnen blijven bieden. Bekijk project

 • Met de snavel in de boter

  De opgave is enorm, maar in Nederland werken gelukkig ontzettend veel partijen samen om de weidevogel in de toekomst weer een veilig thuis te geven. De weidevogels die Fryslân uitkiezen vallen wat dat betreft helemaal met hun snavel in de boter. Vanaf de bestuurstafel tot in het weiland werken boeren, natuurorganisaties en andere beschermers schouder aan schouder en vol passie. Bekijk project

 • Vernatting op het Noarderleech

  In een deelgebied op het Noarderleech zijn de overlevingskansen van kwetsbare kuikens in droge zomermaanden vergroot. Door het vernatten van kades, het uitbreiden van de plasdraszones en het bufferen van regenwater is het gebied voor het broedseizoen van 2022 klaar voor de komst van vele broedvogels. Bekijk project

Bekijk meer

Deze maatregelen werken echt!

Grutto's zijn trouw aan elkaar en de plek waar ze zijn geboren. Meer dan 60% zoekt zijn kraamkamer bij ons in het noorden, maar sinds 1970 daalt het aantal grutto's te hard. In onze beschermde gebieden worden jongen wél groot, maar dit komt heel precies! Alles moet kloppen, wat veel tijd en geld kost. We zijn continue bezig met het optimaliseren van onze weidevogelgebieden met een mix van de juiste maatregelen. Ook in de maanden als ze er niet zijn.

Kruidenrijke percelen

Van oudsher zitten er kruidenzaden in de grond, om deze tot bloei te laten komen proberen wij de grond schraal te houden en er zo weinig mogelijk mest op te verwerken. Nadat de kruiden zijn uitgebloeid wordt het perceel pas gemaaid.

Plasdras

Voor de terugkomst van de grutto zorgen wij voor gevarieerde en natte omstandigheden. Door het waterpeil in de sloten te verhogen, ontstaat er een drassige bodem waar de volwassen vogels makkelijker hun voedsel kunnen vinden.

Beweidingsbeheer

Vee laten grazen in het broedseizoen gaat in goed overleg met de pachters van de gebieden. Onze voorkeur gaat uit naar een paar koeien of jongvee. Soms helpen wij de pachters met afrasteren om te voorkomen dat er vee tussen de nesten komt.

Boompjes en overige ruigte

Door dichte vegetatie van hoge planten (ruigte) te maaien en kleine bomen te verwijderen, zijn er minder schuilplekken voor de predatoren. Het verwijderen van kleine bomen en overige ruigte gebeurt vaak in de winter of vroege voorjaar.

Greppelbeheer

Jaarlijks worden de sloten in onze gebieden schoongemaakt. Ook de greppels worden aangepakt, het greppelbeheer wordt ook in oktober en november al uitgevoerd. Dit doen we om het regenwater zoveel mogelijk in de wintermaanden van het land af te krijgen.

Herinrichting gebied

Ook verbeteren we de omstandigheden in onze gebieden. We doen aan kwaliteitsbehoud, verbetering van natuur en uitvoerbaarheid van het beheer. denk aan het onderhoud van dammen en duikers, stuwen, pompen en molens.

Maaibeheer

De meeste terreinen worden verpacht, de pachters maaien de grond. Te vroeg maaien is dodelijk voor jonge grutto’s. Daarom is het belangrijk om dit op het juiste moment te doen. Wij bepalen de maaidatums en hebben hier contact over met de pachters.

Monitoring camera’s

Door het plaatsten van wildcamera’s beperken wij de verstoring en kunnen wij het aantal verliezen in weidevogelkuikens beperken. Wij krijgen op deze manier goed inzicht in welke en hoeveel predatoren er aanwezig zijn in de gebieden.

Grutto It Fryske Gea
Monitoring en onderzoek

In alle weidevogelgebieden moeten we minimaal één keer in de drie jaar broedvogels (laten) tellen aan de hand van het Broedvogel Monitoring Project van Sovon. Deze bestaat uit minimaal vijf bezoeken waar territoriaal gedrag wordt genoteerd.

Nestbeheerbescherming

In de gebieden om ons heen waar boeren actief zijn, is nestbeheerbescherming erg belangrijk. Als terrein beherende organisatie (TBO) zijn wij goed op de hoogte van waar de vogels broeden. Zo beslissen wij waar wel/niet gemaaid kan worden.

Ruige stalmest

In afstemming met de weidevogelexpert van It Fryske Gea mogen pachters ruige stalmest uitrijden. De ruige stalmest zorgt voor ideale leefomstandigheden, het is goed voor het bodemleven en dit trekt weer de weidevogels aan.

Predatiebeheer

Weidevogels zijn grondbroeders en daardoor erg kwetsbaar voor predatie door roofvogels, vossen en marterachtigen. Ook de kuikens lopen gevaar. In overleg met de wildbeheereenheden worden vossen bestreden.

We doen het samen!

It Fryske Gea bundelt haar krachten met Het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland. Met de campagne ‘Geef de grutto een thuis om groot te worden’ vragen we extra aandacht voor de grutto en onze weidevogelgebieden. In de campagne is de grutto boegbeeld: als de grutto kan overleven, kunnen andere weidevogels dat ook. Samen met andere natuurbeheerders, collectieven en boeren dragen we de verantwoordelijkheid voor het thuis van de grutto bij ons in de provincie. We zijn grutsk dat de grutto zich bij ons thuis voelt!

We doen het samen!

Welkom thuis grutto
grutto's

Het aantal vogels in dit gebied is enorm

De Warkumerwaard is één van de parels van It Fryske Gea en een echte topper op het gebied van weidevogels. Het gebied is zo'n 650 hectare groot, deels buitendijks. It Fryske Gea deelt dit met een aantal boeren. 'In mei is dit een vogelwalhalla,' vertelt weidevogelexpert Harry. 'Je hoort het zingen van de weidevogels, we hebben zelfs leeuweriken. Later zie je de kuikens hun eerste slagen in de lucht maken. Prachtig. Daar halen we allemaal veel voldoening uit.'

Het aantal vogels in dit gebied is enorm

succesverhaal
weidevogelexpert Harry Wijbrands bij It Fryske Gea

Help jij ook mee de weidevogels te beschermen?

Structureel de Friese natuur helpen?

It Fryske Gea staat voor natuurbescherming in Fryslân. Vind jij het ook belangrijk dat waardevolle gebieden worden beschermd voor de toekomst. Schrijf je dan in als lid! Je geniet zo niet alleen blijvend van de natuur, maar ontvangt ook ons magazine!

Word lid
25,00 per jaar
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies