Herinrichting project ‘Swette – De Burd’ afgerond!

Vrijdag 17 mei was het zover, gedeputeerde Johannes Kramer heeft de ‘Bestuurscommissie Swette-De Burd’ officieel ontbonden. Hiermee komt een einde aan ruim 20 jaar voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor het project ‘Swette – De Burd’, gelegen in het Lege Midden van Fryslân, rondom Grou. Een heugelijk feit! Voordat de schop de grond in kon, zijn in samenwerking met de belangenpartijen namelijk vele plannen gemaakt voor landbouw, natuur en recreatie, kavels zijn geruild en er waren de nodige bezwarenprocedures. Het totale gebied van deze herinrichting omvat circa 1900 hectare.

Landbouw aan de leiding in het Swette-gebied

In het Swette-gebied zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de landbouw, maar er is ook zeker rekening gehouden met de nodige natuurbelangen. Zo is It Eilân bij Goaiïngahuzen heringericht: de oostkant als retentiepolder (de eerste van Nederland in zijn soort) en het westelijke stuk als gedeeltelijk ‘wetter en reiden’, oftewel moeras. Ook is de Goaisleat weer bevaarbaar gemaakt voor recreanten. Daarnaast is er een natte verbinding gerealiseerd tussen It Ûnlân fan Jelsma en It Kobbelân ter voorkoming van verdere verdroging van deze unieke gebiedjes, en bij de Botmar is een nieuw gemaal gebouwd.

” Balans tussen landbouw, natuur en recreatie. “

Werkzaamheden voor natuur en recreatie op De Burd

Ook plek voor weidevogels
Op het eiland De Burd bij Grou is het noordelijke deel ingericht als weidevogelgebied. Met het aanbrengen van de nodige duikers, schuiven én het verbreden van een aantal sloten kan het waterpeil nu gemakkelijker en beter geregeld worden. Tevens is het gebied nu drie plas-dras percelen rijker, welke in het vroege voorjaar onder water worden gezet. Dit wordt gedaan om onder andere meer weidevogels aan te trekken. Daarnaast is het oude gemaal aan de Biggemar afgebroken en aan de Geau is een nieuw gemaal gebouwd.

De recreant is welkom aan de zuidkant
Er is bewust gekozen om het zuidelijke deel van De Burd grotendeels in te richten voor recreatie. Zo is er 25 hectare ontgraven voor de realisatie van een nieuw meer, waardoor de Tynje en de Sytebuorster Ie met elkaar zijn verbonden. Het nieuwe meer heet de Súderburdswiid en heeft tevens voor de komst van een nieuw eiland gezorgd!

Inspelen op waterdoelstellingen
Rondom De Burd zijn alle kaden een stukje naar binnen omgelegd en opgehoogd. Het tracé (grondplan) van de oude kade is ontgraven, zodat er een ondiepe waterstrook ontstaat, waar water- en oeverplanten zich kunnen ontwikkelen én vissen paaien. Hierdoor voldoet Wetterskip Fryslân aan de doelstelling ‘Kaderrichtlijn Water’.

Terugkijken én vooral vooruitkijken op mooie (natuur)ontwikkelingen

Al met al is er de laatste jaren een hoop werk verzet! Een aantal gebieden van It Fryske Gea hebben een extra boost gekregen om zich te kunnen ontwikkelen én behouden voor de toekomst. Nu is het deels aan de natuur zelf om hieraan een mooie invulling te geven, maar dat lukt voor een deel ook al door de uitvoering van goed beheer. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Bekijk gebiedskaart en projectpagina!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies