Gezocht: lid bestuur

It Fryske Gea zoekt per 31 mei 2022:

Een nieuw bestuurslid

De Vereniging It Fryske Gea heeft als doelstelling de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Fryslân.

Het bestuur van It Fryske Gea bestuurt de vereniging en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit tenminste 7 leden die onderling de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid verdelen. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid kan zich twee keer herkiesbaar stellen.

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken: het beheren en aankopen van natuurgebieden, verenigingszaken, beleidsbeïnvloeding, samenwerking met andere organisaties, financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur kiest de directie en stuurt de directie aan. In het directiestatuut is vastgelegd dat het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan de directie.

De kandidaat die bij het bestuur en It Fryske Gea past herkent zich in de volgende profielschets:  

 • heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van grondzaken en vastgoed;
 • is bekend met aangelegenheden aangaande ruimtelijke ontwikkeling;
 • heeft affiniteit met gebiedsgericht werken;
 • heeft bij voorkeur ervaring met juridische zaken;
 • heeft een breed-maatschappelijke binding en beschikt over een functioneel netwerk, waarbij onder meer gedacht kan worden aan een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden: natuur, natuurbeheer, natuurontwikkeling, landschap, cultuurhistorie, hydrologie en sociale geografie, financieel-economisch, politiek-bestuurlijk, sociaal-economisch, juridisch, onderwijskundig en/of onderwerpen aangaande functies die spelen in het landelijk gebied;
 • heeft bestuurlijke ervaring;
 • heeft het vermogen om in teamverband het bestuurlijk beleid vorm en inhoud te geven;
 • heeft het vermogen om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • is in staat het bestuurlijk kader te scheppen waarbinnen de directie kan functioneren;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de vereniging stellen;
 • onderschrijft de doelstelling van de vereniging en wil zich hiertoe actief inzetten;
 • beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • is voldoende beschikbaar;
 • beheerst de Friese taal ten minste passief;
 • is lid van de vereniging It Fryske Gea.

Het bestuurslid dient bereid te zijn, naast bestuurslid van It Fryske Gea, tevens bestuurslid van Stichting Landschapsbeheer Friesland te worden, in welke functie binding wordt gevraagd met dezelfde aandachtsgebieden als hiervoor genoemd.

Heeft u interesse in deze functie, stuur dan voor 17 maart 2022 uw motivatie en CV naar info@itfryskegea.nl.

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, mw. J. (Janny) Vlietstra, via het secretariaat van de vereniging, tel. 0512-381448 of info@itfryskegea.nl.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u vinden in het Aanstellingsprotocol.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies