Inrichtingswerkzaamheden Wolvega-Zuid volop in uitvoering

In het gebied ten zuiden van Wolvega worden maatregelen getroffen voor de natuur, de landbouw en de recreatie waarbij water een belangrijke rol speelt. Het gebied ligt bij de rivier De Lende. In februari zijn de werkzaamheden gestart. De verwachting is dat de inrichting eind 2017 klaar is. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht de provincie Fryslân. Het project Wolvega Zuid is een samenwerking tussen de provincie, de gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Wolvegea Súd is in prachtich gebiet wêr’t wy mei elkoar oan ‘e slach binne. Wy ferheegje de natuerwearden ferbetterje de wetterhúshâlding en jouwe romte oan rekreaasje. De minsken kinne aanst noch mear fan dit gebiet genietsje, mar ek planten en bisten profitearje fan alle oanpassings.”

Afvoer regenwater uit Wolvega

De gemeente Weststellingwerf heeft in een deel van Wolvega een apart rioolstelsel aangelegd om regenwater af te voeren. Het regenwater dat door dit riool wordt afgevoerd is relatief schoon, maar kan de waterkwaliteit van het natuurgebied negatief beïnvloeden. In een bergingsvijver kunnen zand, slib en andere zwevende stoffen bezinken. Rietvelden zuiveren het water nog verder.

Waterberging en natuurontwikkeling

In het project worden ook nieuwe petgaten gegraven. Hier krijgen bijzondere waterplanten zoals krabbenscheer, waterlelies en fonteinkruiden volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen. De “polder Reijm” ten zuiden van de Domeinenweg wordt grotendeels open water met riet. Dit biedt volop kansen als broedgelegenheid en foerageergebied voor de roerdomp, purperreiger, waterral en vele andere riet- en moerasvogels. De polder, alle sloten en petgaten komen in open verbinding met De Lende, waar het water hoger staat. Dit betekent dat het water in het gebied stijgt. Het hogere water is ook goed voor de natuur. Met al deze ingrepen ontstaat ook 80 hectare extra waterberging. Marian Jager, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân hierover: “We willen droge voeten en schoon water tegen zo laag mogelijke kosten. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om extra investeringen. Dit project levert een grote bijdrage aan onze waterdoelen”

Rekening houden met de landbouw en de riolering

Er ligt ook landbouwgrond in het gebied. Er komt een tunnel (fauna duiker) onder het spoor door. Op die manier kan het water wegstromen en wordt landbouwgrond niet te nat. Enkele stukken landbouwgrond worden ook opgehoogd. De rioolpersleiding – die het huishoudelijk afvalwater van de Blesse naar de zuiveringsinstallatie in Wolvega transporteert – wordt vervangen en omgelegd.

Vernieuwingsslag voor park “De Nieuwe Aanleg”

Verdwenen paden worden teruggelegd, er komt nieuwe beplanting, de prachtige stinzenflora wordt uitgebreid en er komen nieuwe banken en afvalbakken. Een brug verbindt “De Nieuwe Aanleg” met een rolstoelvriendelijk betonpad dat van de Hortensiaweg tot het Zwatte Weggien loopt. Het pad leidt tot boven op een uitkijkheuvel die zicht biedt op de petgaten. Ook komen er onverharde struinpaden in het gebied. (www.weststellingwerf.nl).

Lees ook onderstaand artikel over dit onderwerp:
Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies