Inventarisaties en karteringen in It Fryske Gea – 2019/1

It Fryske Gea doet elk jaar onderzoek in haar natuurgebieden. Inventarisaties en karteringen door speciale bureaus, maar ook onze eigen vrijwilligers. Een groot aantal van deze onderzoeken wordt uitgevoerd in het kader van ‘Subsidieregeling Natuur & Landschap’ (SNL) om de natuurkwaliteit te monitoren en/of verspreidingsonderzoek voor bijvoorbeeld Sovon Vogelonderzoek, RAVON, FLORON, De Vlinderstichting en Stichting EIS.

Ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden

Zo eind december is het jaar 2019 alweer bijna voorbij. Inmiddels zijn al veel onderzoeksresultaten bij ons binnengekomen, met name van broedvogels, insecten en planten. Hierin hebben vrijwilligers een belangrijke rol gespeeld. Dit jaar lag de nadruk op de Fryske Iselmarkust. We gaan het beheer van dit meer dan 800 hectare grote gebied namelijk evalueren in 2021. Daarvoor moeten we de natuurwaarden zo actueel mogelijk in beeld hebben. De broedvogels en de flora zijn dit jaar onderzocht en volgend jaar zijn de insecten aan de beurt.

Naast de grote karteringen langs de Fryske Iselmarkust kwamen ook uit andere onderzoeken opvallende ontwikkelingen aan het licht. Bijvoorbeeld door een vergelijking te maken van de flora van de Delleboersterheide en Diakonievene tussen 2012 en 2019. Wat zijn de effecten van het beheer of het klimaat? Het is elk jaar weer belangrijk de resultaten goed onder de loep te nemen. Zodoende kunnen we tijdig de meest optimale beheerkeuzes maken om de natuurpotenties zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Per district is een selectie gemaakt van resultaten die de moeite waard zijn met jullie te delen.

Benieuwd naar onze onderzoeksresultaten?

Wij hebben de meest in het oog springende onderzoeken en resultaten per district op een rij gezet, met hierbij voor de liefhebber de aanwezige onderzoeksrapporten.

Veldonderzoek in district Súd
De flora van de Delleboersterheide en de Diakonievene is door vrijwilliger Herke Fokkema geïnventariseerd. De gebieden liggen op de zuidflank van de Tsjonger bij Oldeberkoop en Nijeberkoop en hebben samen een grootte van ongeveer 240 hectare. De gebieden vormen een afwisselend beekdallandschap met droge en natte heide, vennen met hoogveenontwikkeling, heischrale en rijkere graslanden, natte schraallanden en bossen. Lees verder >>

Veldonderzoek in district West
Dit jaar is veel onderzoek gedaan langs de Fryske Iselmarkust. Zowel de flora als de broedvogels zijn integraal in kaart gebracht, van de Steile Bank bij Lemmer tot aan de Makkumer Waarden onder de Ofslútdyk. De gebieden langs de kust strekken zich over een lengte van ongeveer 35 kilometer met een gezamenlijk oppervlakte van meer dan 800 hectare. De gebieden zijn zeer divers, maar hebben allemaal een vochtig tot nat karakter. Dit varieert van al dan niet verruigde zandplaten, rietoevers, al dan niet gemaaide rietmoerassen, natte ruigtes, elzen- en wilgenbroekbossen, natte schrale hooilanden, drogere stroomdalgraslanden en open water in de vorm van ondiepe geulen en plassen. Lees verder >>

District Noard
Dit jaar is vrijwilliger Pyt van de Polder gevraagd om de insecten van de eendenkooien rondom buurtschap Lytse Geast ten westen van Tytsjerk te inventariseren. De eendenkooien werden van oudsher gebruikt voor de commerciële vangst van eenden. Een eendenkooi bestaat uit een kooiplas, een kooibos en vaak één of meerder vangpijpen met kolkschermen. De eendenkooien hebben tegenwoordig de functie als ‘rustende kooi’. In deze kooien wordt niet meer gevangen, maar wel beheer uitgevoerd om de cultuurhistorische waarden en de kooirechten te behouden. De eendenkooien vormen een waardevolle afwisseling in een verder open landschap voor verschillende flora en fauna. Lees verder >>

District Midden
In en rondom de Alde Feanen in district Midden zijn in ieder geval acht gebieden die als weidevogelreservaat beheerd worden. In de meeste gebieden blijft de weidevogelstand stabiel of neemt licht af. Een uitzondering hierop is de graslandpolder ten noorden van de Fjirtich Mêd ten noorden van Earnewâld. Deze polder heet ook wel de Prikwei (61 ha) mogelijk genoemd naar de weg die door het natte gebied liep bestaand uit wilgentenen. In de derde fase van de Herinrichting Alde Feanen zijn de waterstanden verhoogd. Hierbij is een hoogwatersloot aangelegd aan de zuidkant van de graslandpolder van waaruit met behulp van schuiven water ingelaten kan worden. Lees verder >>

Cursus Broedvogels inventariseren (BMP) in 2020?

Bij voldoende belangstelling organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland in het voorjaar van 2020 een BMP-cursus.
De cursus is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om broedvogels te tellen volgens de overal gehanteerde BMP-methode. Een goede basiskennis (zicht en geluid) van de Friese broedvogels is nodig om mee te doen. Het is dus een serieuze cursus waarbij je na afloop gaat inventariseren in het agrarisch gebied en/of de natuurterreinen van de terreinbeheerders. Meer informatie of aanmelden voor de cursus kan bij Sovon.

Onderzoeksrapporten

De onderzoeken door bureaus of door eigen medewerkers zijn veelal gebundeld in een rapport. Conceptrapporten en rapporten in voorbereiding over onderzoek in 2019 zijn nog niet beschikbaar. De volgende rapporten zijn in aantocht:

  • Binnemiede- en Weeshúspolder, Bancopolder & Fryske Iselmarkust. Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea 2019 (K. Jager & J. Postma, 20…)
  • Fryske Iselmarkust. Flora van de Friese IJsselmeerkust 2019 (H.J. Jager, 20…)
  • Bancopolder. Flora en vegetatie van de Bancopolder 2019 (H. van der Wal, 20…)
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies