Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân

Het plan voor Windpark Fryslân vormt een bedreiging voor het open landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee en is nadelig voor de unieke natuur. Daarom hebben wij samen met andere natuur- en recreatieorganisaties* in 2016 beroep aangetekend tegen de komst hiervan. Komende donderdag 1 februari buigt de Raad van State zich over het plan. Dit is de laatste kans om het windpark tegen te houden.

Windpark Fryslân vormt bedreiging voor unieke natuur en landschap

Als samenwerkende coalitie zijn wij voor duurzame energie, maar we vinden een windmolenpark van 89 windturbines op deze plek in het IJsselmeer onacceptabel. Het beoogde windpark vormt een bedreiging voor de unieke natuur en het landschap van het IJsselmeer en Werelderfgoed Waddenzee. Juist hier ligt het meest open landschap van Nederland, waar veel natuurliefhebbers, watersporters en recreanten kunnen genieten. Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn bovendien van internationaal natuurbelang en vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten en ook van vleermuizen en vissen.

Onderzoek toont duidelijk negatieve effecten natuur aan

Onderzoek toont aan dat de risico’s van dit windpark voor vogels onaanvaardbaar zijn. De windmolens leiden tot verstoring van de vogeltrek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. Hierdoor kan het voortbestaan van populaties van beschermde soorten, zoals de visdief en zwarte stern in het IJsselmeergebied in gevaar komen. Ook zijn er negatieve effecten te verwachten voor vleermuizen en vissen. De bescherming van de dieren in dit beschermde natuurgebied moet voorop staan.

Grens is bereikt

Windpark Fryslân is het zoveelste windpark in het IJsselmeergebied. Er staan al heel veel molens en de grens van het gebied is bereikt. Het overgrote deel van de Nationale windopgave op land wordt hier al gerealiseerd. Dat heeft gevolgen. Inmiddels zijn bijna overal in het IJsselmeergebied windmolens te zien. Helaas gaat het ook met de natuur in het IJsselmeergebied al een lange tijd slecht. De komst van een extra windpark betekent verdere verslechtering van die situatie, blijkt uit het onderzoek. Bekijk de Contra Expertise Windpark Fryslan – Alterra. Als organisaties pleiten we er juist voor dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied, in plaats van verdere aantasting van natuur en landschappelijke waarde.

Alternatieven onvoldoende meegenomen in proces

De beoogde plek in het IJsselmeer is aangewezen door het Rijk en de provincie Fryslân. Wij hebben als natuur- en recreatieorganisaties in de planfase meegedacht en alternatieve locaties voor windmolens aangedragen. Desondanks is er voor een locatie in het IJsselmeer gekozen. Wij willen een betere inhoudelijke afweging, waarbij het belang van natuur en landschap beter wordt meegenomen dan tot nu toe het geval is.

Laatste kans

Het aangetekende beroep is de laatste kans om het windpark tegen te houden. De zitting is openbaar en vindt plaats op donderdag 1 februari bij de Raad van State in Den Haag. De verantwoordelijke overheden hebben de bezwaren afgewezen, omdat er volgens hen geen sprake is van natuurschade. Als natuur- en recreatieorganisaties kunnen wij aantonen dat zij zich daarbij op onjuiste cijfers baseren. De Raad buigt zich er donderdag over. Naar verwachting enkele maanden na de zitting volgt een definitieve uitspraak.

*De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Wil je meer weten over dit nieuwsbericht?
Chris Bakker is woordvoerder van deze gelegenheidscoalitie. Je kan hem bereiken via 06 – 46 17 94 74 of c.bakker@itfryskegea.nl. In onderstaande video’s geeft hij ook reactie op enkele belangrijke vragen.

Waarom is het IJsselmeer zo belangrijk voor de natuur en waarom krijgen wij last van Windpark Fryslân?


Wat is voor jou de ideale uitspraak van de Raad van State en waarom?


Hoe ervaar jij de periode in afwachting tot de uitspraak van de Raad van State?

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies