Gezocht: lid Raad van Toezicht

It Fryske Gea zoekt per 31 oktober 2022:

Een nieuw lid voor de Raad van Toezicht

It Fryske Gea is dé provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. Dat doen we niet alleen, maar samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Fryske Milieufederatie en Landschapsbeheer Fryslân.

De vereniging beheert momenteel meer dan 60 natuurgebieden met een totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 35.000 leden en ruim 400 vrijwilligers. Met zijn allen beschermen we de natuur in de mooiste provincie van Nederland, voor jong en oud.

In de dynamiek van de samenleving is de aandacht voor cultureel erfgoed de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daar wil It Fryske Gea in belangrijke mate bijdragen door daarop in te zetten in combinatie met natuurontwikkeling.

Bestuurlijk

De bestuurlijke inrichting van Vereniging lt Fryske Gea voorziet in een algemene ledenvergadering, een raad van toezicht en een bestuur. Het bestuur laat zich bij de uitoefening van haar taak bijstaan door een directie met werkorganisatie. Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestuurt de vereniging en heeft daarom wettelijk gezien de bestuurlijke verantwoordelijkheid en is daarop aanspreekbaar. Door middel van een directiestatuut worden door het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de directie. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie waarbíj de taken en verantwoordelijkheden zich voltrekken op alle onderdelen van beleid, een en ander conform het gestelde in het directiestatuut. Minimaal eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergaderíng uitgeschreven. ln de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengen het bestuur en de directie verslag uit van de activiteiten gedurende het achterliggende kalenderjaar en wordt hiermee verantwoording afgelegd richting de leden betreffende het gevoerde beleid van de vereniging

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit maximaal 3 leden. Voor het lidmaatschap van de Raad wordt geen vergoeding verstrekt. Onkosten kunnen op de, binnen de organisatie voor bestuurders gebruikelijke manier van declareren worden vergoed. De zittingstermijn van de Raad van Toezicht is vier jaar. Herbenoeming is mogelijk tot twee keer na de eerste zittingsperiode.

De RvT fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvT gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Taken

De RvT staat onder leiding van de voorzitter van de RvT. De RvT houdt toezicht op ten minste:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de vereniging;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de vereniging;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing;
 • de financiële verslaglegging.

De Raad van Toezicht benoemt de accountant.

Omdat in het bestuur van It Fryske Gea de belangrijkste kennisvelden passend bij de vereniging al vertegenwoordigd zijn, worden in de Raad van Toezicht leden opgenomen die daarenboven een toegevoegde waarde moeten hebben. Zij zijn vooral generalist.

Algemene competenties leden RvT

De kandidaat die bij de Raad van Toezicht en It Fryske Gea past herkent zich in de volgende profielschets:  

De RvT moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Van individuele leden van de RvT wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende eigenschappen:

 • verbonden met de doelstelling van It Fryske Gea: het hebben van affiniteit met natuur, landschap en cultuurhistorie en het onderschrijven van de missie, ambitie en strategische doelen zoals beschreven in het koersdocument van It Fryske Gea ‘Natuur is onmisbaar voor mensen’;
 • het beschikken over minimaal een HBO werk- en denkniveau;
 • positief – kritisch, constructieve houding;
 • strategisch, beleidsmatig en visionair denkvermogen, communicatief vaardig en in staat tot een onafhankelijke oordeelsvorming;
 • proactief, stimulerend en transparant;
 • teamspeler / samenwerkend;

Daarnaast geldt voor een lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft kennis en inzicht in regels en opvattingen over Good Governance (SBF – code voor Goed Bestuur);
 • maakt verbeterpunten bespreekbaar;
 • heeft ervaring in toezicht houden;
 • heeft een verklaring van goed gedrag;
 • beschikt over relevante netwerken

Specifieke competenties nieuw lid

Binnen de RvT wordt verder een aantal specifieke competenties samengebracht. De volgende kennis- en ervaringsgebieden worden gevraagd van het nieuwe lid van de RvT:

Financiële verslaglegging, interne beheersing en audit

 • is in staat de financieel-economische ontwikkeling van It Fryske Gea te beoordelen en te beoordelen wat dit voor gevolgen voor de toekomstplannen zal hebben;
 • is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening te beoordelen en daarover te adviseren;
 • is in staat is een volwaardige gesprekspartner voor de externe accountant te zijn;
 • heeft gevoel voor en inzicht in planning en control;
 • heeft financieel-economische kennis en vaardigheden waarbij ervaring met fondsenwerving tot voordeel strekt.

Natuurbeheer

 • heeft ervaring/affiniteit met natuurbeheer.

Kennis van inrichting en aansturing van organisaties

 • is analytisch en besluitvaardig;
 • toont leiderschap en is stressbestendig;
 • heeft inzicht in de omgeving van IFG;
 • heeft ervaring met conflictbeheersing;
 • ontplooit initiatieven en heeft improvisatietalent;
 • heeft financieel bewustzijn.

Overige aandachtspunten

Het aantal nevenfuncties van een lid van de RvT is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling naar oordeel van de voorzitter is gewaarborgd.

Bij gebleken geschiktheid streeft de RvT naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling van onder meer geslacht, leeftijd, beroepsgroepen en etnische afkomst.

Sollicitatieprocedure

Bij interesse ontvangen wij graag uw motivatiebrief en cv uiterlijk op 16 september 2022 via info@itfryskegea.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 oktober en 10 oktober in Olterterp.

De sollicitatiecommissie bestaat uit de 2 zittende leden van de Raad van Toezicht met de bestuurssecretaris als adviseur.

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Henk Wubs, via het secretariaat van de vereniging, tel. 0512 – 38 14 48 of info@itfryskegea.nl

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies