Waterpeil IJsselmeer verandert van – naar +

Het waterpeil in het IJsselmeer gaat omhoog. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de Friese kust, doordat buitendijkse natuurgebieden en stranden langzaam verdwijnen. Vanuit het Deltafonds reserveert het Rijk 12 miljoen euro voor herstelwerkzaamheden.

Het nieuwe peilbesluit biedt ook kansen. Samen met de Provincie Fryslan, gemeenten Súdwest-Fryslan en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân én het Rijk werken we aan een plan om dit geld optimaal in te zetten. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar koppelkansen. Onder de noemer ‘Koppelkansen Friese IJsselmeerkunst’ zoeken rijk en regio samen naar een antwoord op de vraag hoe herstelwerkzaamheden zijn te combineren met verbeteringen op het gebied van recreatie, natuur, cultuurhistorie en visserij.

Dat is geen eenvoudige taak. De kuststrook loopt van de Afsluitdijk tot Lemmer er beslaat bijna 60 kilometer. Met deze opdracht zijn de overheidspartijen in 2016 aan de slag gegaan. Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân: “We krijgen de kans om iets terug te doen voor ons kustgebied. Deze kans moeten we grijpen. Goede samenwerking tussen overheden, ondernemers en inwoners is daarbij van groot belang.” Op dit moment zijn er negen (natuur)maatregelen benoemd die de erosie van de kust (het afslijten door wind en water) tegengaan. Daarnaast zijn er diverse koppelkansen geïnventariseerd.

Haalbaarheid en financiën

De volgende stap is om te onderzoeken of de benoemde maatregelen realistisch en haalbaar zijn. Dit geldt voor zowel de natuurprojecten als de koppelkansen. Bij het onderzoek wordt o.a. getoetst op draagvlak, techniek, vergunningen en kosten. Die kosten zijn belangrijk, want het rijk financiert alleen de erosiebeperkende maatregelen. De regio is dus ook zelf aan zet om bij te dragen aan de kansen waarin ze geloven. In het voorjaar van 2018 komt het projectteam met een voorstel. Dit is een integraal pakket aan realistische maatregelen waar maatschappelijk en financieel draagvlak voor is. Dan is het aan de bestuurders. Alles met één doel voor ogen: de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker maken.

Warkumerwaard

Waar dit bijvoorbeeld tot uiting komt? In ons natuurgebied de Warkumerwaard, gelegen aan het IJsselmeer, voor de kust bij Workum. Buiten de dijk ligt hier een brede strook kruidenrijke graslanden net boven het IJsselmeerpeil. Hier broeden en foerageren elk jaar honderden paartjes weidevogels. De rand van de dijk bestaat uit schelpenbanken waar sterns en kluten broeden. Het nieuwe peilbeheer versterkt twee problemen die de natuur hier al heeft. Door erosie verdwijnt de strook met graslanden in het IJsselmeer. In het voorjaar wordt het risico op overstroming van dit laaggelegen land groter. De nesten en kuikens die er zijn dreigen dan te verdrinken. Wij hebben als beheerder in dit gebied dan ook al maatregelen bedacht om ‘erosie’ tegen te gaan en natuurwaarden te herstellen. Het vergroten van de buitenwaard en ophogingen in het terrein zullen het risico op overstromingen sterk verminderen. Daarnaast zijn er bij Workum kansen voor recreatie en toerisme die hier aan gekoppeld kunnen worden. In het surfgebied bij It Soal ontstaan zandbanken op die een gevaar opleveren voor de surfers, terwijl de vaargeul steeds vol loopt met zand. Daarom is er nu een plan om de stroming van water en zand zo aan te passen dat de problemen in het recreatiegebied verminderen én om de natuur van de Warkumerwaard te versterken. Een prachtige kans!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies