Ontwikkeling ‘Natuer mei de Mienskip’ kan van start

Een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling en het beheer van de Friese natuur, waarbij één woord centraal staat: samenwerking. ‘Natuer mei de Mienskip’ is er klaar voor.

Gebruik makend van de Right tot Challenge heeft It Fryske Gea samen met acht andere organisaties* in 2018 de handen ineengeslagen om in de periode tot 2027 méér natuur in Fryslân te realiseren, met hetzelfde budget en met grotere betrokkenheid van de mienskip. Na een eerste positieve reactie van Gedeputeerde Staten is ‘Natuer mei de Mienskip’ met de uitwerking aan de slag gegaan. Als resultaat daarvan ligt er nu een koersdocument. Daarin staat hoe ‘Natuer mei de Mienskip’ de natuuropgave in Fryslân gestalte wil geven, namelijk in partnerschap met de provincie. Een nauwe samenwerking dus, waarbij alle partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn bij de uitvoering van het natuurbeleid.

Nieuwe governance

Kenmerkend voor de voorgestelde aanpak is een nieuwe vorm van governance: een bestuursmodel met een centrale rol van de partijen die het natuurnetwerk in Fryslân gaan inrichten en beheren. Deze eindbeheerders nemen het initiatief tot natuurontwikkeling en behouden de regie. Eindbeheerders kunnen alle inwoners van Fryslân zijn: agrariërs, particulieren en natuurorganisaties. Inderdaad: natuurontwikkeling en -beheer met inzet van de voltallige mienskip.

Synergie en begrip

De nieuwe aanpak maakt het mogelijk dat de eindbeheerders met elkaar bepalen hoe de natuurrealisatie tot stand komt en wie de natuur gaat beheren. Zo ontstaat er synergie tussen de partijen en begrip voor elkaar. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de behoeften die er zijn in een gebied, en kan er meer natuur worden gerealiseerd voor hetzelfde geld. Natuur vormt daarbij tevens een aanjager voor andere opgaven die er liggen, onder meer op het gebied van agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeheer en veenweide.

Meer natuur voor hetzelfde geld

Voor de natuuruitbreiding in Fryslân is een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Hiermee kan tot 2027 op basis van de bestaande inzichten en volgens de traditionele benadering slechts ongeveer de helft van de Friese natuurambitie ingevuld worden. ‘Natuer mei de Mienskip’ pleit er echter voor om in Fryslân de gehele opdracht te vervullen die er vanuit het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ligt. Het financiële tekort dat hierbij voorlag is dankzij gezamenlijke verdiepingsslagen van ‘Natuer mei de Mienskip’ en de provincie én de cofinanciering uit andere bronnen inmiddels teruggebracht van € 135 miljoen tot € 45 miljoen. ‘Natuer mei de Mienskip’ en de provincie zetten zich in om te zoeken naar extra financiering om het gehele natuurnetwerk aan te leggen.

Drie pilots

In het koersdocument wordt voorgesteld om de nieuwe werkwijze te toetsen aan de hand van drie pilots, voor een periode van twee jaar. Het gaat daarbij twee gebiedspilots en de pilot ontwikkeling en implementatie van tools voor bestaande en nieuwe gebiedsprojecten. De vier gebiedscommissies zullen nauw bij de pilots betrokken worden.

10 juli in de Statenvergadering

Op 10 juli 2019 komt het koersdocument aan bod in de Friese Statenvergadering. Dan besluiten Provinciale Staten of ‘Natuer mei de Mienskip in partnerschap’ écht van start kan gaan.

* Het gaat om de volgende organisaties: It Fryske Gea, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Friese Milieu Federatie, Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies