Pitrus maaien voor weidevogels

Weidevogels een betere kans geven in de Friese natuur, dat is één van de speerpunten van It Fryske Gea. Hiervoor verrichten we verschillende werkzaamheden en staan we soms ook voor praktische uitdagingen. Bijvoorbeeld tijdens het maaien van pitrus bij uiteenlopende weersomstandigheden. Een rupsmaaier bood dit jaar uitkomst in de Warkumermar, zodat dit weidevogelgebied op tijd klaar was om het voorjaar in te luiden!

Waarom pitrus maaien?

Pitrus is een strijdlustige plant die zich massaal kan ontwikkelen in natte natuur. Dat is niet overal wenselijk. Met name voor de kievit is in het vroege voorjaar een korte vegetatie, zoals een kaal grasland, erg belangrijk. Zo hebben ze vanaf het nest goed zicht en kunnen ze gevaar snel opmerken. In graslanden waar veel pitrus groeit gaat dit moeilijker. Omdat pitrus onder koude omstandigheden doorgroeit (ook in de winter) geeft dit problemen. Daarnaast wordt pitrus vrijwel niet gegeten door vee. Later in het voorjaar is een iets langere vegetatie vaak minder erg. Dan kunnen met name eenden en watersnip zelfs hun nesten maken in een pitruspol. Een beetje pitrus is dus prima, maar het moet geen pitruswoestijn worden.

Weidevogelpotentie vergroten

Net als pitrus gedijen weidevogels het beste in natte natuur, we noemen dit ook wel plasdras. Dit type landschap kenmerkt zich tevens door het open karakter. Wie de Warkumermar kent, weet dat dit zo’n echt weidevogelgebied is. De kievit komt hier graag foerageren en broeden. Wij proberen het dan ook zo goed mogelijk voor elkaar te hebben, voor deze steeds minder voorkomende soort. Dit houdt in, hoge waterpeilen en een relatief kort gewas in de lente.

Anticiperen op het weer

Hoe we dit bereiken? Makkelijk toch, maai het pitrus zo laat mogelijk voor het vroege voorjaar, zodat het perceel overwegend kort de winter uitkomt. Dat klopt! Helaas is dit niet altijd mogelijk door te natte omstandigheden in de nazomer- herfst of door gebrek aan vorst in de winter. Voor deze werkzaamheden heb je namelijk een wat hardere bodem nodig, zodat je niet de grond kapot rijdt. Als beide niet lukt biedt de rupsmaaier uitkomst. Zo gezegd, zo gedaan! In februari is in de Warkumermar ongeveer 20 hectare gemaaid waar de vegetatie (te) ruig was en de weidevogel-kansen groot. Door structureel 3x in het jaar te maaien en af te voeren (1x in de winter) in combinatie met een goed functionerende waterhuishouding kan de pitrus ontwikkeling worden gecontroleerd.

Verschil wel/ niet maaien:  links pitrus gemaaid / rechts pitrus nog niet gemaaid.

Bloemenrijk

Het pitrus maaien in de winter draagt bij aan een kruidenrijke graszode. Later ontwikkelt de vegetatie zich dusdanig dat er ook een geschikt biotoop voor grutto’s, tureluurs en mogelijk zelf watersnippen, zomertalingen en slobeenden ontstaat.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies