Inventarisaties en karteringen It Fryske Gea

It Fryske Gea doet elk jaar onderzoek in haar natuurgebieden. Inventarisaties en karteringen door speciale bureaus, maar ook onze eigen vrijwilligers. Een groot aantal van deze onderzoeken wordt uitgevoerd in het kader van ‘Subsidieregeling Natuur & Landschap’ (SNL) om de natuurkwaliteit te monitoren en/of verspreidings- en trendonderzoek voor bijvoorbeeld Sovon Vogelonderzoek, RAVON, FLORON, De Vlinderstichting en Stichting EIS.

ItFryskeGea

Ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden

Ondanks de Corona- crisis gaat de natuur gewoon door. Gelukkig mogen we nog wel het veld in om te genieten, maar ook om te tellen en waarnemingen vast te leggen. Het is een welkome afleiding in deze rare tijd. Begin mei is het voorjaarsseizoen al vergevorderd. Veel broedvogels zijn alweer terug uit Zuid-Europa en Afrika, verse vlinders en libellen zijn uitgeslopen, bloemen staan in knop of bloeien al en bomen en struiken hebben vers blad.

In 2019 vond de broedvogelkartering van de Fryske Iselmarkust al plaats, maar ook de flora is onderzocht. Medewerker Henk J. Jager en vrijwilliger Klaas Ybema hebben de flora van het gehele gebied in één jaar onderzocht, een topprestatie! De resultaten zijn in een historisch perspectief geplaatst. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 spelen processen als ontzilting en ontkalking een belangrijke rol in het afnemen, verdwijnen, maar ook het verschijnen van planten.

Andere onderzoeken die aan de orde komen zijn de reptielen van het Easterskar, onderbelichte insecten van het Mandefjild, de dagvlinderontwikkeling van het Ottema-Wiersmareservaat en de ontwikkeling van zeldzame libellen in Nationaal Park de Alde Feanen.

Benieuwd naar onze onderzoeksresultaten?

Wij hebben de meest in het oog springende onderzoeken en resultaten per district op een rij gezet, met hierbij voor de liefhebber de aanwezige onderzoeksrapporten.

Veldonderzoek in district Súd
In 2018 en 2019 zijn de reptielen van het Easterskar integraal onderzocht door RAVON. Mede dankzij de hulp van de lopende monitoringsonderzoeken door Jelmer Groen, Richard de Jong en Wouter Schothorst. Het Easterskar is een natuurreservaat van 565 hectare tussen It Hearrenfean en het Tjûkemar. Het gebied ligt op de overgang van het beekdallandschap van de Tjonger naar het veenlandschap van het Lage Midden. Kenmerkend is de afwisseling van broekbos, riet- en zeggemoeras, ruigte en natte tot matig voedselrijke graslanden. Er is veel open water aanwezig in de vorm van petgaten, sloten, voormalige zandwinputten en waterbuffers. Lees verder >>

Veldonderzoek in district West
In district West is de florakartering van de Fryske Iselmarkust in kaart gebracht. Met dank aan medewerker Henk J. Jager en vrijwilliger Klaas Ybema. Dit is interessant, omdat in 1932 de Sudersee is afgesloten en de Iselmar ontstond. Sindsdien is de flora van de Fryske Iselmarkust ingrijpend veranderd. Processen als verzoeting en ontkalking spelen hierin een grote rol, maar ook het wegvallen van de getijdendynamiek. Een aantal markante plantensoorten geven deze veranderingen goed weer. We vertellen graag meer over de ontwikkeling van flora in dit gebied! Lees verder >>

Veldonderzoek in district Noard
Het Ottema-Wiersmareservaat (onderdeel van het Bûtefjild) bij Hurdegaryp is, of beter gezegd was, een belangrijk biotoop voor dagvlinders. Tellingen laten zien dat de aantallen afnemen. Dit komt met name door het verdwijnen van nectarplanten. Ooit was het gebied een belangrijk biotoop voor de Zilveren maan, een zeldzame en bedreigde parelmoervlinder. De waardplant waar de Zilveren maan haar eitjes op afzet en waar de rupsen van eten, is het Moerasviooltje. Benieuwd naar onze bevindingen in 2019? Lees verder >>

Veldonderzoek in district Midden
Nationaal Park de Alde Feanen is als waterrijk laagveengebied met petgaten en plassen een bolwerk voor veel libellensoorten. De wateren verkeren in verschillende stadia van verlanding met variatie in zuur- en voedingsgraad. In het kader van Natura2000 is de Gevlekte witsnuitlibel zelfs aangewezen als zogenaamde ‘complementaire’ soort, een soort waarvan het voorkomen van groot belang is. Lees verder >>

Hulp gevraagd

De Zoogdiervereniging en het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) roepen op om dode egels en eekhoorns, m.u.v. verkeerslachtoffers langs wegen, veilig te stellen en zo snel mogelijk aan te melden via dwhc.nl. Ze komen deze dieren dan ophalen voor onderzoek naar de verschillende doodsoorzaken. Het hoe, wat en waarom lees je op zoogdierenvereniging.nl

Onderzoeksrapporten

De onderzoeken door bureaus of door eigen medewerkers zijn veelal gebundeld in een rapport. De definitieve rapporten zijn hieronder te downloaden:

Conceptrapporten en rapporten in voorbereiding over onderzoek in 2019 zijn nog niet beschikbaar. De volgende rapporten zijn in aantocht:

  • Fryske Iselmarkust
    Flora van de Friese IJsselmeerkust 2019 (H.J. Jager, 20…)
  • Bancopolder
    Flora en vegetatie van de Bancopolder 2019 (H. van der Wal, 20…)
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies