Hoe we het doen

It Fryske Gea wordt gesteund door vrijwilligers, maar heeft ook 60 medewerkers in dienst. Onder leiding van de directie en het bestuur werken we aan de bescherming van de Friese natuur. De dagelijkse bedrijfsvoering ligt in handen van onze directeur Henk de Vries.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur van It Fryske Gea bestuurt de vereniging en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden die onderling de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid verdelen. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid kan zich twee keer herkiesbaar stellen.

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken: het beheren en aankopen van natuurgebieden, verenigingszaken, beleidsbeïnvloeding, samenwerking met andere organisaties, financiën en bedrijfsvoering. Het bestuur kiest de directie en stuurt de directie aan. In het directiestatuut is vastgelegd dat het bestuur meerdere taken en verantwoordelijkheden overdraagt aan de directie.

Bestuursleden:  mw. J.G. Vlietstra (voorzitter), mw. drs. M. Ferwerda, ing. H.J. Dommerholt (secretaris), ing. D. Mous, P.A.T. Jelsma RA (penningmeester), dr. A.J. Kolhoff en mw. drs. ir. M. de Wilde

Raad van Toezicht
Omdat we een vereniging zijn hebben we een Raad van Toezicht die namens de leden van It Fryske Gea een oogje in het zeil houdt op het uit te voeren beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen de vereniging. De raad bestaat uit drie leden en wordt tijdens de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich twee keer herkiesbaar stellen. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen.

Raad van Toezicht leden: ing. H. Wubs (voorzitter), Y.G.L. Bouma RA RV en mw. drs. M. Skotnicki-Hoogland

Commissies
Naast de Raad van Toezicht die meedenkt, meepraat en meebeslist over de hoofdlijnen van het beleid, adviseren drie verschillende commissies het bestuur over specialistische vakgebieden. Deze commissies bestaan uit vakinhoudelijke experts met hart voor natuur, landschap en erfgoed.

 1. commissie Verenigingszaken & Communicatie
  Mw drs. G.M. Batist, M. Hania, P.A.T. Jelsma, D. van Oosten, O. Postma, mw. M. van Asperen, mw. P. Kooistra en mw. drs. ir. M. de Wilde.
  Namens de werkorganisatie heeft mw. J. Kluvers zitting in deze commissie.
 2. commissie Natuurkwaliteit
  B. de Bruin, ir. J. van Erp (voorzitter), drs. J.P. Hovinga, dr. T. Jorna, ir. S.A. Kroes, mw. Prof. dr. J. van der Meer-Kooistra, dr. M. Schroor, P. Vellema, H. Stijnen, mw. N. van der Ploeg en ing. H.J. Dommerholt.
  Namens de werkorganisatie hebben dr. C. Bakker en M. Hilboezen zitting in deze commissie.
 3. commissie Cultuurhistorie & Erfgoed
  drs. J. Arjaans, mw. drs. D. Haagsma, S.S. Feenstra, ir. A.J. IJzerman, dr. A. Kolhoff, prof. em dr. Y.B. Kuiper, drs. ing. D. Worst, D. Mous, J.H. Eppinga, L. van der Laan, W. Ottens en G. Hofstede-Jensma.
  Namens de werkorganisatie hebben W. Klerks en mw. ing. S. Smeding zitting in deze commissie.

Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en vooruit blikt.

Meer lezen?
Bekijk onze officiële documenten en publicaties voor meer informatie over It Fryske Gea en haar samenstelling.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies