Otterprogramma

Bescherming voor de otter in Friesland

Het herstel van de otter is kwetsbaar. Verkeer blijft een groot risico, verdrinking in fuiken en vallen, watervervuiling, maar ook de kwetsbaarheid van de huidige otterpopulatie. Het Otterprogramma biedt uitkomst. Onderstaand een toelichting op de 5 thema’s. De totstandkoming vindt altijd plaats in overleg en samenwerking met het Rijk, de provincie, gemeenten, de visserij en andere partijen.

1. Bewustwording van noodzaak verbindingen
Het doel is om alle grote moerasgebieden in Friesland met elkaar te verbinden, zodat niet alleen de otter, maar ook de bever, meervleermuis, noordse woelmuis, diverse zeldzame vissen en libellen hiervan profiteren. It Fryske Gea neemt de voortrekkersrol op zich om de vijf belangrijkste natte  verbindingszone te realiseren. Sommige zijn al gereed voor uitvoering, voor andere is de verkenning net opgestart of moet het hele proces nog beginnen. It Fryske Gea probeert verantwoordelijke partijen mee te laten betalen, maar eigen geld is noodzakelijk als breekijzerfunctie.

2. De uitvoering van maatregelen
Het oplossen van urgente en potentiële faunaknelpunten in het verkeer, dat is de belangrijkste maatregel die moet worden getroffen. Gelukkig zien Rijkswaterstaat en de provincie dit ook. In gemeentegebieden zijn echter nog ruim 20 lokale wegen die geen prioriteit hebben. It Fryske Gea maakt zich hiervoor hard, samen met overige natuurorganisaties . De mogelijke maatregelen zijn:

– Faunapassages (tunnels) onder wegen door
– Rasters langs wegen om otter naar faunapassages te begeleiden
– Waarschuwingsborden t.b.v. alertheid verkeersdeelnemers

3. Gesprekspartner op het gebied van beheer en advies
It Fryske Gea treedt op als adviseur tijdens overleggen met diverse partijen, zoals de provincie, Wetterskip en collega-beheerders over de optimalisatie van otterleefgebieden. Denk hierbij aan:|

– Toepassen van stopgrids voor otters in fuiken en vallen
– Beperken/ aanpassen van muskus- en beverrattenbestrijding
– Gefaseerd uitvoeren van waterreiniging
– Her en der toestaan van bosopslag langs waterkant

Daarnaast wordt er gesproken over het onderhoud en beheer van uitgevoerde maatregelen. Een vaak vergeten post in de begroting, maar van wezenlijk belang!

4. Meer kennis door monitoring en onderzoek
Monitoring is onmisbaar bij het volgen van de populatieontwikkeling van de otter en het hierop afstemmen van beheer- en beschermingsmaatregelen. Momenteel wordt dit gedaan door vrijwilligers van o.a. de SON  en de Calutra werkgroep. Ook wordt er samengewerkt met studenten van hogescholen. Middels warmte trapcamera’s en zenders wordt de otter gevolgd. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar de spraints (uitwerpselen) en het DNA van de otter (doodsoorzaak slachtoffers). Het monitoren is nog beperkt en vraagt om uitbreiding. It Fryske Gea speelt hierin graag een faciliterende rol.

5. Succesvol herintroduceren en presteren
Een (potentieel) probleem is het verlies van genetische diversiteit onder de otters in Friesland. Met als gevolg inteeltproblemen, maar ook vatbaarheid voor ziektes. Om dit te voorkomen is het zaak de huidige populatie aan te vullen met otters uit het buitenland (Centraal-Europa), zodat er een duurzaam klimaat komt. Uitgangspunt is tenminste 500 vrouwtjes en even zoveel mannetjes. Momenteel leven er circa 185 otters in Nederland, waarvan de bronpopulatie in Overijssel. Het bijplaatsen van otters gaat gepaard met een weloverwogen beleid, waarbij de locatie van uitzetting, de benodigde toestemmingen en financiën van grote impact zijn. It Fryske Gea weet uit ervaring dat financiële bijdragen het proces versnellen.

Bovenstaande 5 thema’s geven een beknopt overzicht van het Otterprogramma. De volledige omschrijving, inclusief financiën en naslagwerk is te raadplegen in het Otterprogramma rapport.

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies