Gebiedsontwikkeling Wolvega-zuid

Ten zuiden van Wolvega ligt het projectgebied van de gebiedsontwikkeling Wolvega Zuid. Het plangebied omvat een oppervlakte van ruim 90 hectare. Het grootste deel hiervan is thans nog in gebruik als landbouwgrond, Verder liggen er een petgatencomplex en het park ‘De Nieuwe Aanleg’. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de plaats Wolvega, aan de westzijde door de Steenwijkerweg en aan de oostzijde door de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. De zuidgrens ligt halverwege De Lende en het dorp De Blesse waar een brede houtwal haaks op de Steenwijkerweg staat.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan beoogt de volgende punten:

  • Realiseren nieuwe natuur
  • Realiseren waterberging
  • Bijdragen aan verbeteren waterkwaliteit
  • Versterken landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
  • Vergroten van de educatieve en recreatieve waarde

Het gebied ten noorden van De Lende

Park “De Nieuwe Aanleg”

In het gebied ten noorden van De Lende ligt het park “De Nieuw Aanleg”. De oorspronkelijke inrichting is ontworpen door de bekende tuin- en landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Hij is onder andere ook bekend van de Princentuin in Leeuwarden een vele andere parken in Fryslân en Groningen. Allemaal ontworpen en aangelegd in de karakteristieke Engelse landschapsstijl.

In dit park en daarbuiten komen een aantal aanpassingen. De vijver wordt uitgebaggerd, het bestaande eilandje verdwijnt, er worden een aantal bomen gekapt en nieuwe aangeplant. Van de paden wordt plaatselijk het tracé aangepast en er wordt aan de rand van het park met een nieuw bruggetje verbinding gemaakt met de nieuw aan te leggen recreatiepaden buiten het park. Om de bezoeker te informeren over de betekenis van het park worden nieuwe informatiepanelen geplaatst. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het park nog mooier wordt, beter herkenbaar wordt als “Roodbaardpark” en een betere leefomgeving biedt voor plant en dier.

Hemelwater vanuit Wolvega

De gemeente Weststellingwerf  heeft in een deel van Wolvega een apart rioolstelsel aangelegd om regenwater af te voeren. Regenwater dat relatief schoon is, maar toch nog extra gezuiverd moet worden alvorens het op De Lende geloosd mag worden. Ten zuiden van het park wordt een waterbassin aangelegd. Hierin wordt de eerste stap gezet om het water te reinigen. Zand- slib en stofdeeltjes kunnen hier bezinken. Het bassin eindigt bij het bestaande zandpad tussen de Steenwijkerweg en de spoorlijn. Het gebied ten zuiden daarvan wordt ingericht tot natuurgebied. In het verlengde van het waterbassin komen er rietvelden. In deze rietvelden, zogenaamde helofytenfilters, wordt het regenwater verder gezuiverd. Met name voedingsstoffen blijven hier achter.

Nieuwe natuur

Ten zuiden van het zandpad komen er naast de reeds bestaande, nieuwe petgaten in het gebied. De oorspronkelijke petgaten zijn ontstaan door de turfwinning. Het veen werd ontgraven en tot turf gemaakt. Naast dat het gebied overwegend tot natuur wordt ingericht, blijft plaatselijk de agrarische functie behouden.

Recreatiepaden en uitzichtheuvel

Vanaf de Hortensiastraat in Wolvega tot aan het Zwatte Weggien wordt een betonnen wandelpad aangelegd. Dit pad is geschikt voor rolstoelgebruikers. Het pad krijgt door een bruggetje verbinding met “De Nieuwe Aanleg”. Halverwege tussen Wolvega en het Zwatte Weggien wordt aan de rand van het bestaande trekgatengebied een uitkijkheuvel opgeworpen. Deze zal een fraai uitzicht bieden over het bestaande en nieuwe natuurgebied. De top van de heuvel zal via een betonpad bereikbaar worden gemaakt. Verder worden er door het bestaande natuurgebied enkele zogenaamde struinpaden aangelegd. Deze paden zijn onverhard.

Het gebied ten zuiden van De Lende

Bloemrijk grasland

Het gebied tussen De Lende en de Domeinenweg wordt met het oog op de ontwikkeling van bloemrijk grasland ingericht als zomerpolder. In het voorjaar en de zomer wordt door bemaling gezorgd voor een zodanig waterpeil dat de percelen gemaaid en gehooid kunnen worden en geschikt zullen zijn als fourageer- en broedgebied voor weidevogels. In de winter kunnen de percelen bij hoge waterpeilen in De Lende onder water lopen.

Riet en water

Ten zuiden van de Domeinenweg wordt een gebied met riet en open water ontwikkeld. Dit betreft het deelgebied genaamd ‘polder Reijm’. De polder zal gedurende het winterseizoen in een open verbinding met De Lende komen te staan. Daarvoor wordt de kade langs De Lende ter plaatse van de eerder open gegraven meander verwijderd en wordt er een afsluitbare duiker in de Domeinenweg aangebracht. De polder functioneert daardoor tevens als waterbergingsgebied. In voorjaar en zomer kan deze verbinding worden afgesloten. Door verdamping kan het waterpeil zakken hetgeen de natuurontwikkeling ten goede zal komen. De waterafvoer voor het achterliggende landbouwgebied gaat anders worden geregeld. Er wordt een nieuwe afvoerduiker (buis) onder de spoorlijn aangelegd waardoor er een rechtstreekse verbinding met de waterlossingen ten oosten van de A32 zal ontstaan richting het gemaal bij de Catspolder.

Stand van zaken en planning

Het eerste bestek waarin het grootste deel van alle benodigde werken is opgenomen wordt op 19 december 2016 aanbesteed. Als de aanbestedingsprocedure normaal verloopt starten de werkzaamheden – ijs en weder dienende –  eind januari of begin februari 2017. De planning is dat de totale inrichting van het gehele gebied in het najaar van 2017 klaar is.

Samenwerken

Er wordt bij het project Wolvega Zuid samengewerkt met de gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. Het projectmanagement wordt verzorgd door de provincie Fryslân. Daarnaast is er een projectgroep met vertegenwoordigers van de andere genoemde partijen en twee onafhankelijke adviseurs uit het gebied.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies