Natuurherstel veenmosrietlanden de Alde Feanen

It Fryske Gea is in oktober 2023 gestart met natuurherstelmaatregelen in deelgebied de Tippe, onderdeel van het Natura 2000-gebied de Alde Feanen. Het veenmosrietland staat onder druk en kampt met verruiging en verdroging als gevolg van een overmaat van stikstof. Door de herstelmaatregelen kunnen zeldzame soorten als glanzend veenmos, kamvaren, ronde zonnedauw en kleine valeriaan zich weer ontwikkelen in het veenmosrietland.

Verruiging en verdroging

Door de overmaat van stikstof verruigde het gebied de afgelopen jaren in hard tempo. De typische veenmossen maakten plaats voor gewoon haarmos en kamvaren en koningsvaren maakten plaats voor smalle stekelvaren. En struiken als vuilboom en bramen werden dominant. Er ontstond veel bosopslag met zwarte els en berk en de beheerbaarheid werd steeds lastiger. Het drijvende vegetatiedek, de kragge, werd steeds dikker, waardoor het contact met het oppervlaktewater vanuit de Friese boezem verminderde en er verdroging ontstond.

Herstelmaatregelen

In oktober is aannemersbedrijf A. de Jonge gestart met de uitvoering van de herstelmaatregelen op de Tippe. De bosoplsag en stobben worden verwijderd en een groot deel van het gebied wordt geplagd. Doordat het gebied voornamelijk uit een vaste bodem bestaat, leidt het plaggen direct tot maaiveldverlaging en vernatting. Op de plekken waar nog goed ontwikkeld veenmosrietland voorkomt wordt niet geplagd, zodat bronpopulaties van doelsoorten zich daar verder kunnen uitbreiden.
Na de werkzaamheden in de Tippe worden ook herstelmaatregelen in deelgebied Jurjenslân & Keimpelân uitgevoerd, waarbij de bosopslag wordt verwijderd. De werkzaamheden dienen voor het broedseizoen 2024 te zijn afgerond.

Dit project is mede gefinancierd vanuit de ‘Regeling Versneld Natuurherstel’, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor het uitvoeren van maatregelen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies