Vernatting Noarderleech

De groene zomerpolders, kleurrijke kwelders en slikvelden van Noard-Fryslân Bûtendyks trekken ieder jaar miljoenen vogels. Weidevogels als grutto, tureluur, scholekster en kievit vinden in de zomerpolders hun broedplek. Ook kustvogels als kluut, kokmeeuw, visdief, noordse stern en bontbekplevier broeden hier volop. It Fryske Gea is continu bezig om het buitendijkse gebied te optimaliseren voor deze broedvogels. In deelgebied Noarderleech zijn de overlevingskansen van kwetsbare kuikens in droge zomermaanden vergroot. Door vernatting langs de kaden, het uitbreiden van de plasdraszones en het bufferen van regenwater is het gebied voor het broedseizoen van 2022 klaar voor de komst van vele broedvogels.

Bargerêch

Tijdens hete zomers drogen veel waterplassen in rap tempo op. De watergangen in buitendijks gebied bestaan vooral uit zout en brak water. De inlaat van zoet water, zoals dat binnen de zeedijk door het waterschap gedaan wordt, is bij droogte in het buitendijkse gebied niet mogelijk. Het systeem is volledig afhankelijk van regenwater. Als de droogte toeslaat heeft dit grote gevolgen voor de overlevingskansen van de kwetsbare kuikens, die juist natte en slikkige omstandigheden met veel insecten nodig hebben om op te groeien. Op het Noarderleech zijn daarom nattere omstandigheden gecreëerd op plekken waar droogte ontstond. De vrij smalle en steile kade Bargerêch (vorm van kade lijkt op een varkensrug), die op een belangrijke uitwatering in het gebied ligt, is voorzien van een flauwer talud met daaraan gekoppeld een mooie plasdraszone. De Bargerêch heeft nu net als andere kaden in het Noarderleech met flauwe taluds, een groter vermogen tot wateropslag. In de laagten van deze kaden blijft in het vroege voorjaar regenwater liggen. Tijdens het broedseizoen droogt dit langzaam op tot een plasdraszone; het ideale leefgebied voor opgroeiende kuikens.

Bufferen regenwater

Naast de Lontdijk in het Noarderleech loopt de afwatering van de zomerpolder via een sloot langs de binnenzijde van de dijk. Door een eerdere verhoging van de Lontdijk is de invloed van zout zeewater in het voorjaar en de zomer beperkt. Hierdoor functioneert de zomerpolder als veilig broed- en opgroeigebied voor vele kust- en weidevogels. Een nadeel is alleen dat het gebied sterk afhankelijk is geworden van neerslag, omdat er geen water vanuit een andere locaties kan worden ingelaten. Om in het voorjaar een meer regenwater vast te houden, zijn een betonnen peilscheiding en een nieuwe klepduiker aangebracht.

‘Een fantastische klus! Het werk werpt dit jaar al zijn vruchten af voor de jonge weidevogels die hier straks weer zitten’, weidevogelexpert Uulco Hoekstra

Aanpassing onderhoudspad en wandelbrug

Door het verhogen van het waterpeil (30 centimeter) kwamen de wandelbrug en een aantal veekerende hekwerken deels onder water te staan. De wandelbrug is verhoogd en daardoor weer toegankelijk. Ook het onderhoudspad is opgehoogd waardoor de veekerende hekken boven het nieuwe waterpeil blijven staan. Daarnaast zijn bestaande afrasteringspalen op een hogere locatie neergezet.

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door Nationale Postcode Loterij, Hedwig Carolina Stichting, Bettie Wiegman Fonds en Dinamo Fonds.

Grutto's met jongen

Geef de grutto een thuis om groot te worden

Alleen samen houden we onze nationale vogel in Fryslân.

Ja, ik wil bijdragen
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies