Meer ruimte voor natuur en water in Wielsicht

Wetterskip Fryslân start 1 november met werkzaamheden in Wielsicht, onderdeel van het Natura 2000-gebied de Grutte Wielen. Het gebied wordt ingericht als zomerpolder, met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten). Voor de veiligheid wordt het gebied tijdens de werkzaamheden geheel afgesloten voor bezoekers. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 1 maart 2024.

Naast de inrichting van de zomerpolder legt het waterschap ook natuurvriendelijke oevers aan en wordt, waar nodig, de polderdijk om het gebied verbeterd. Zo wordt het water schoner, verbetert de biodiversiteit en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast en watertekort.

Droge voeten en schoon water

Het waterschap richt het gebied met een oppervlakte van in totaal 28,5 hectare in als zomerpolder, met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem. Hierdoor krijgt de polder een natuurlijker peilbeheer. Van het gebied is 19,4 hectare inzetbaar als waterberging. Zo kan er in de winter bij extreme neerslag extra boezemwater worden geborgen, en in de zomer bij een zeldzame hoogwatercalamiteit ook als waterberging worden ingezet. Om meer ruimte aan het water te geven wordt 1,6 kilometer aan polderdijk aangepast en verlegd.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Wetterskip Fryslân legt in het gebied 5,5 hectare aan natuurvriendelijke oevers aan. Dit zijn luwe ondiepe waterzones die fungeren als paai- en opgroeiplaats voor vissen en de waterkwaliteit verbeteren. Dit werk draagt bij aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

Het waterschap past het gebied in samenwerking met It Fryske Gea aan, voor verbetering van de natuurwaarden. De wandelpaden worden ook aangepast aan de nieuwe situatie, zodat het gebied toegankelijk blijft voor wandelaars.

Tijdelijke afsluiting wandelpaden

Aannemingsbedrijf Van der Meer BV uit Scharnegoutum voert het werk uit. De werkzaamheden starten 1 november en duren tot 1 maart 2024. Voor de veiligheid sluit Wetterskip Fryslân het hele wandelgebied geheel af in deze periode. Na de werkzaamheden is het wandelgebied weer toegankelijk.
Lees de actuele afsluitingen ook op: www.wetterskipfryslan.nl/wielsicht

Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar helaas kan enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen worden. Er is zicht op het bouwverkeer. Ook kan er enige geluidsoverlast ontstaan.

Ecologische protocollen en begeleiding

Bij de werkzaamheden houdt Wetterskip Fryslân zoveel mogelijk rekening met de natuur. Er wordt gewerkt volgens de regels voor flora en fauna, zoals werken buiten het broedseizoen en waar nodig wordt gewerkt volgens de voorwaarden van een ontheffing van de Natuurbeschermingswet met ecologische begeleiding.

Programma voor Plattelandsontwikkeling

De werkzaamheden worden mede gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). De totale geraamde projectkosten zijn ca. een miljoen  waarvan maximaal 370.000 euro wordt gesubsidieerd uit het programma voor platte (POP3).

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies