LIFE+ project ‘Booming Business’

In het kader van het LIFE+ project ‘Booming Business’ wordt volop gewerkt in De Alde Feanen. Doel van het project: het verbeteren van de natuur, waterkwaliteit en bevaarbaarheid in het Nationaal Park. Ruim een jaar na de aftrap is al veel werk verzet. Bijvoorbeeld het herstel van waterriet en de aanleg van een nieuwe vooroever bij de Grutte Krite.

‘Booming Business’: eerste resultaten zichtbaar in De Alde Feanen

Er is gestart met het herstel van 50 hectare waterriet in de Lytse Saiterpolder, Polder van der Berg en de Headampskampen. Daarnaast is er de afgelopen winter 5 hectare geplagd in de Wiide Fok en het Djippe Gat. Plaggen wordt gedaan in gebieden die aan het verruigen zijn en waar forse bomen en struiken groeien. Hierdoor gaan waardevolle veenmosrietlanden verloren. Door middel van plaggen worden de begroeiing en toplaag verwijderd, zodat het veenmos zich weer kan ontwikkelen. Komend najaar wordt in de Koaiskrite ongeveer 5 hectare waterriet opnieuw ingericht.

Vooroever Grutte Krite

Een van de grootste stukken open water in De Alde Feanen is de Grutte Krite. Door de veelal westelijke wind is de oostoever erg kwetsbaar voor afslag. Om dit te stoppen, is afgelopen winter een vooroever aangelegd in het bestaande water. Dit is een onderwaterkade, waarachter een luwe zone ontstaat. De 3,5 hectare aan luwe zone wordt ondieper gemaakt, zodat ook hier waterriet en andere planten kunnen groeien.

Helofytenfilter Wyldlânnen

Afgelopen september is de renovatie gestart van het helofytenfilter van de Wyldlânnen. Dit filter is een natuurlijke manier om boezemwater via een rietveld te zuiveren, voordat dit in de kwetsbare Blauwgraslanden van de Wyldlânnen stroomt. Via een zo lang mogelijke route wordt het water door het filter geleid. Hierbij zorgen de aanwezige planten voor een natuurlijke zuivering. Komend najaar wordt de tweede fase van de renovatie uitgevoerd.

Baggeren in het gebied

Vanaf februari 2016 zijn twee vaarwegen gebaggerd. De komende jaren wordt in totaal nog 300.000 kubieke meter bagger naar een weilanddepot geleid aan De Geasten in Oudega. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit en de bevaarbaarheid in het gebied.

LIFE+

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. Met verschillende maatregelen moet ‘Booming Business’ zorgen voor behoud en herstel van de natuur in De Alde Feanen. Ook verbetert het de bevaarbaarheid voor recreanten. Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het in stand houden van Natura-2000 gebieden. Het project is gestart op 3 september 2013 en eindigt op 30 november 2019. Het totale projectbudget bedraagt 6,4 miljoen euro. De Europese Unie draagt 3,2 miljoen euro bij.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies