Meer samenwerking en meer natuur

It Fryske Gea en nog acht organisaties die betrokken zijn bij het landelijk gebied*, stellen aan de provincie voor om gezamenlijk te werken aan de Friese natuur. Met als doel om natuur te creëren voor iedereen, waarbij het belang van biodiversiteit voorop staat. Gedeputeerde Staten zijn positief om de samenwerking aan te gaan en twee pilots te starten. Provinciale Staten besluiten in juli of de provincie en de partners het voorstel daadwerkelijk verder gaan uitwerken.

Natuer Mei De Mienskip

Initiatief ‘Natuer mei de Mienskip’

In juni 2018 deden we als negen organisaties het unieke aanbod om de natuuropgave op zich te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen meer natuur, met groter draagvlak en maatschappelijk meerwaarde, kunnen realiseren voor hetzelfde budget. Deze intensieve samenwerking leidde tot een gedragen voorstel voor een nieuwe natuuraanpak: ‘Natuer mei de Mienskip’. Het is een stap op weg naar een nieuwe manier van omvormen en inrichten van de Friese natuur. Het uitgangspunt is dat eindbeheerders vanaf het begin meedenken over hoe de natuur wordt aangelegd. Maar ook wie de natuur gaat beheren. Als organisaties stellen voor de uitwerking van dit voorstel in partnerschap met de provincie op te pakken. Dit moet tot een beter resultaat leiden.

Vervolg

Als samenwerkende partijen hebben we de Gedeputeerde Staten een koersdocument aangeboden, waarin we op hoofdlijnen ons aanbod hebben uitgewerkt. Op 10 juli 2019 komt het voorstel in de Statenvergadering. Dan besluiten Provinciale Staten of ‘Natuer mei de Mienskip in partnerschap’ een verdere uitwerking krijgt. En ook of er pilots komen. Is dit het geval, dan is de finale besluitvorming over de aanpak voor de natuuropgave later. De partijen en de provincie denken ongeveer een jaar nodig te hebben voor het testen en evalueren van de twee pilots. De provincie Fryslân blijft eindverantwoordelijk voor de Friese natuur.

Achtergrond

Een nieuwe natuuraanpak is nodig, omdat er anders tussen 2020 en 2027 een financieel tekort dreigt te zijn van circa 68 miljoen euro. In reactie daarop dreigde de provincie alleen nog die natuuropgaven te realiseren die verplicht waren vanuit Europese Richtlijnen. In ‘Natuer mei de Mienskip’ wordt veel meer natuur gerealiseerd, waarbij combinaties worden gemaakt met natuur-inclusieve landbouw, waterdoelen, het vastleggen van CO2 in de bodem en met een aangenaam woon- en werkklimaat. Het budget in de natuuropgave is bestemd voor de functiewijziging van landbouwgrond naar natuur en voor het inrichten van Friese natuur in het Natuurnetwerk Nederland.

* Het gaat om de volgende organisaties: It Fryske Gea, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Friese Milieu Federatie, Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies