Start derde fase herinrichting Alde Feanen

Het laatste dieselgemaal van Fryslân werd op vrijdag 4 september nog één keer aangezet. De eer was aan bestuurders Douwe Hoogland (provincie Fryslân), Jan van Weperen (Wetterskip Fryslân), Jeltje van der Meer–Kooistra (It Fryske Gea) en Aaltje Rispens (Gebiedscommissie). Met deze handeling werd tegelijkertijd de start van de derde fase van de herinrichting Alde Feanen gemarkeerd. Waarbij de inrichting van natuur voor Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 en maatregelen voor recreatie centraal staan.

Dit najaar begint de derde fase met het opknappen van acht kilometer aan keringen van de zomerpolders aan de westkant van de Alde Feanen. Er komt een stuk natuurvriendelijke oever en de waterhuishouding in de polders wordt verbeterd. Een betere aan- en afvoer van water in de polder zorgt er straks voor dat blauwgraslanden en kruidenrijke graslanden zich beter kunnen ontwikkelen. Ook soorten als de grutto, kemphaan en verschillende vissoorten profiteren hiervan. Ook wordt het oude dieselgemaal bij polder de Wyldlannen vervangen voor een duurzame variant. Vissen kunnen van de Friese boezem naar de polder zwemmen om te paaien en weer veilig terug via het visvriendelijke gemaal.

Vanaf 2021 zijn de gebieden ten zuidoosten van de Alde Feanen aan de beurt. Hier gaat het waterpeil omhoog om de ontwikkeling van veenmosrietland te stimuleren. Deels blijven percelen droger, waardoor de afwisseling tussen grasland, moeras en dichte rietvelden blijft bestaan. Een fijne plek voor kwetsbare soorten zoals de Noordse woelmuis en porseleinhoen. Ook komt bij de Wolwarren een faunatunnel zodat otters en andere kleine dieren veilig van de Friese boezem naar een ander natuurgebied kunnen komen. In een deel van de Westersanning worden sloten verbreed, een poel gegraven en laaggelegen grond opgehoogd. Dat stimuleert de ontwikkeling van kruidenrijk grasland met plassen. Watervogels en weidevogels zoals de watersnip zijn dol op zulke gebieden.

Wandelroute en strandje

Vanaf de Hooidambrug komt een nieuwe wandelroute naar Brêgeham. Deze loopt langs de Jan Durkspolder en de nieuwe vogelkijkhut. Ook worden enkele kanoroutes en vaarroutes voor kleine recreatievaart opgeknapt. Een deel van de zandwinplas Panhuyspoel wordt over enkele jaren een recreatiestrandje met vissteiger. Tussen de Feantersdyk en het Nonnepaed komt een nieuwe wandelroute.

Herinrichting

De gebiedscommissie Alde Feanen werkt in opdracht van provincie Fryslân en in samenwerking met It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden aan plannen voor de Alde Feanen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van landbouw, natuur, water en recreatie uit de streek.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies