Inventarisaties en karteringen in It Fryske Gea – 2018

It Fryske Gea doet elk jaar onderzoek in haar natuurgebieden. Inventarisaties en karteringen door speciale bureaus, maar ook onze eigen vrijwilligers. Een groot aantal van deze onderzoeken wordt uitgevoerd in het kader van ‘Subsidieregeling Natuur & Landschap’ (SNL) om de natuurkwaliteit te monitoren en/of verspreidingsonderzoek voor bijvoorbeeld Sovon Vogelonderzoek, RAVON, FLORON, De Vlinderstichting en Stichting EIS.

Natuur

Onderzoek voor een optimaal beheer

Afgelopen jaar is onder andere onderzoek gedaan naar de wilde bijen in verschillende, veelbelovende gebieden. In 2017 werden deze belangrijke indicatoren voor kruiden- en nectarrijke vegetaties, al succesvol in kaart gebracht op de Warkumerwaarden. Deze onderzoeksresultaten bieden kennis over de ecologie en de verspreiding in Fryslân, waardoor we ons beheer optimaal kunnen afstemmen op hun biotoop-eisen.

Tijdens de beheerevaluaties van onze natuurgebieden (vindt 1x in de 6 jaar per natuurgebied plaats) op natuur, beheer, cultuurhistorie en beleving komen alle resultaten van de karteringen en inventarisaties aan bod. Het is hierbij uiteraard van belang per gebied zoveel mogelijk soortgegevens te verzamelen.

Benieuwd naar onze onderzoeksresultaten?

Wij hebben de meest in het oog springende onderzoeken en resultaten per district op een rij gezet, met hierbij voor de liefhebber de aanwezige onderzoeksrapporten.

Veldonderzoek in district Súd
In district Súd zijn in 2017/2018 zowel de flora als de insecten van de Lendevallei vrijwel volledig gekarteerd door vrijwilligers. Een topprestatie die een schat aan informatie heeft opgeleverd. Planten die zeldzaam zijn of op de Rode Lijst staan, waren bijvoorbeeld het Eenarig wollegras, de Grote pimpernel, de Kleinste egelskop*, de Noordelijke waterlelie en de Spaanse ruiter*. Lees verder >>

Veldonderzoek in district Noard
Het jaar 2018 stond bij district Noard vooral in het teken van Oost-Ameland, met karteringen naar broedvogels, flora en insecten. Bestaande uit de deelgebieden het Oerd, de Hôn en de Kooioerdstuifdijkduinen is Oost-Ameland circa 1.100 ha groot. Het landschap bestaat uit een afwisseling van droge duinen, duinvalleien, kwelders, strand en wad. Het gebied varieert daardoor in vochtigheid (nat tot droog) en begroeiing (open tot ruigte of struweel). Lees verder >>

Veldonderzoek in district Midden
In 2019 staat de beheerevaluatie van de Alde Feanen op de planning. We evalueren de doelstellingen van de beheervisie uit 2014 . Deze zijn destijds opgesteld in overleg met de provincie, Nationaal Park De Alde Feanen en Natura-2000. Eén van de kernopgaven vanuit Natura-2000 is het vertegenwoordigen van alle successiestadia van laagveenverlanding in ruimte en tijd. Lees verder >>

Veldonderzoek in district West
In district West zijn in 2018 de broedvogels integraal gekarteerd op de Fluezen, Koarnwerterpolder en de Makkumersúdmar. De broedvogelgegevens van de Fluezen zijn nodig voor de beheerevaluatie die we in 2019 uitvoeren. De vogelstand in weidevogelreservaten als de Koarnwerterpolder en de Makkumersúdmar moet frequent worden gemonitord om vinger aan de pols te houden en in het kader van de SNL. Lees verder >>

Onderzoeksrapporten

De onderzoeken door bureaus zijn veelal gebundeld in een rapport. Conceptrapporten en rapporten in voorbereiding over onderzoek in 2018 zijn nog niet beschikbaar. De definitieve rapporten zijn hieronder te downloaden:

Rapporten in aantocht

  • Lendevallei, Oerd, Hôn, Slachtedyk, Eanjumer Kolken, Huitebuersterbûtenpolder, Easterskar & Ottema-Wiersmareservaat
    Monitoring SNL-soorten en wilde bijen in zeven gebieden van It Fryske Gea (J. Breidenbach & E.P. de Boer, 2019)
  • Easterskar
    Vegetatie- en florakartering Easterskar 2018 (H.J. Jager, 2019)
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies